Stronę i zapisy na szkolenia obsługuje firma:

EMC TOMASZ UTKOWSKI
Różewo 127
78-627 Różewo
NIP: 765 160 68 94
REGON: 368925589

Regulamin zapisów na szkolenia:

Regulamin szkoleń Akademii EMC/EMC for Business

Aktualizacja dnia: 06.11.2018 r.

ZOBACZ TEŻ: Polityka prywatności

1. Zapisy

1.1. W celu zapisania uczestnika, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i podać jego dane personalne oraz dane księgowe firmy. Następnie uczestnik otrzyma wysłaną przez nas na adres e-mailowy informację z numerem konta, na które należy uiścić opłatę.
1.2. Kolejny etap rejestracji uczestnika na szkolenie następuje po zaksięgowaniu wpłaty na wskazane konto.
1.3. W przypadku, gdy osoba, która została zgłoszona przy rejestracji, nie może uczestniczyć w szkoleniu, na jej miejsce możemy zapisać inną osobę. Prosimy o zgłoszenie takiej informacji do 3 dni roboczych przed terminem odbycia się szkolenia.
1.4. W przypadku braku miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń uczestników (wpłata na konto).
1.5. ZNIŻKI: podane zniżki obowiązują przy przedpłacie (wpływ na konto przed szkoleniem). Odstępstwa musza być uzgadniane indywidualnie.

2. Możliwości odstąpienia.

2.1. Do 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Organizatora) Zamawiającemu przysługuje zwrot 100% uiszczonej opłaty.
2.2. Do 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 14 dni roboczych, licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, nie później jednak niż 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu przysługuje zwrot opłaty w wysokości 40% wpłaconej kwoty.
2.3. Później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Zamawiający wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później niż 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia lub nieuczestniczenia w szkoleniu, Organizator zachowuje prawo do zatrzymania pełnego wynagrodzenia – ceny za szkolenie (ad. katalog szkoleń).

3. Zmiana terminu i miejsca szkolenia.

3.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca szkolenia.
3.2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, według wyboru Zamawiającego, Organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie. Akademia EMC 513-382-210 www.emc4b.com office@emc4b.com

4. Gwarancja satysfakcji lub zwrot pieniędzy.

4.1. Reklamację należy zgłaszać do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, przesyłając pismo reklamacyjne:

a. listem poleconym na adres Organizatora:  EMC TOMASZ UTKOWSKI, Różewo 127, 78-627 Różewo
b. lub na adres e-mail: office@emc4b.com

4.2. Termin składania reklamacji wynosi 30 dni, licząc od dnia w którym Szkolenie zostało przeprowadzone lub miało być przeprowadzone. Warunkiem jest uczestniczenie reklamującego w całości szkolenia.
4.3. Pismo reklamacyjne powinno zawierać, co najmniej:

a. imię i nazwisko Uczestnika Reklamującego,
b. przedmiot reklamacji, w tym nazwę, termin i miejsce realizacji Szkolenia, którego reklamacja dotyczy,
c. uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji, w tym opis zakresu niezgodności lub innych okoliczności uzasadniających reklamację,
d. przedmiot żądania, oczekiwania Reklamującego,
e. adres korespondencyjny lub adres e-mail, na który Organizator będzie zobowiązany wysłać powiadomienie o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

4.4. Organizator  rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych, liczonych od dnia jej otrzymania przez Organizatora, informuje Reklamującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji tzn. czy została uznana, czy też odrzucona. Jeśli reklamacja ww. czasie nie może zostać rozpatrzona, Organizator powiadamia Reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
4.5. W przypadku stwierdzenia zasadności wniesionej reklamacji, Reklamującemu przysługuje:

a. częściowy lub całkowity zwrot wniesionej opłaty za Szkolenie,
a. możliwość ponownego uczestnictwa w Szkoleniu o tym samym zakresie i w najbliższym możliwym terminie.

4.6. Naruszenie warunków postępowania reklamacyjnego skutkuje nieważnością wniesionej reklamacji.

5. Nagrywanie wideo i dokumentacja fotograficzna.

5.1. Uczestnik wyraża zgodę na nagrywanie swojej osoby podczas szkolenia oraz na ewentualne wykorzystanie wizerunku dla potrzeb reklamowo – szkoleniowych, związanych z działalnością EMC Tomasz Utkowski (Internet, TV, nośniki DVD i inne).

6. Prawa autorskie i materiały

6.1. Wszelkie Materiały przekazane lub udostępnione Uczestnikom wydarzeń mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych
i szkoleniowych. Klientowi w szczególności nie wolno powielać materiałów oraz zbywać lub przekazywać materiałów osobom trzecim.
6.2. Zabrania się rejestrowania lub utrwalania w jakikolwiek sposób przebiegu wydarzeń z wyjątkiem odręcznie sporządzanych, pisemnych notatek.

7. Płatność za szkolenia

7.1. Cena za szkolenie zawiera: opłatę za udział w szkoleniu, materiały, przerwy kawowe, obiad.
7.2. Cena NIE zawiera zakwaterowania oraz dojazdu na szkolenie.
7.3. Cena szkolenia jest podawana w walucie: PLN (polski złoty).
7.4. Faktura VAT zostaje wystawiona i przesłana drogą elektroniczną lub pocztą do 15. dnia następnego miesiąca po dniu zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora.
7.5. Organizator dopuszcza możliwość dokonania przedpłaty na podstawie faktury pro forma, która zostanie doręczona Uczestnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w zgłoszeniu.

Dane kontaktowe:
office@emc4b.com
tel. 513-382-210
www.emc4b.com