Stronę i zapisy na szkolenia obsługuje firma:

EMC TOMASZ UTKOWSKI
Różewo 127
78-627 Różewo
NIP: 765 160 68 94
REGON: 368925589

Kontakt: office@emc4b.com

tel. 508578574

ZOBACZ TEŻ: Polityka prywatności

Obowiązujący Regulamin Serwisu www.emc4b.com oraz www.emc4b.com/kursyonline

Data aktualizacji publikacji: 20.02.2020 r.

Za pośrednictwem strony emc4b.com i jej podstron możliwy jest zakup produktów cyfrowych zwanych dalej Produktami.

1. Zasady i definicje

 • Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z serwisu emc4b.com.
  Regulamin jest wiążący dla wszystkich użytkowników Serwisu i Platformy, zwanych dalej Użytkownikami.
 • Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia przyjmują następujące znaczenie:
 • Administrator/Sprzedawca/Organizator – EMC Tomasz Utkowski, ul. Jemiołowa 44, lokal 107, 53-426 Wrocław NIP: 7651606894 , REGON: 368925589
 • Użytkownik/Usługobiorca/Kupujący – osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna  nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu www.emc4b.com
 • Kurs – szkolenie on-line przygotowane przez organizatora.
 • Konto – przydzielone danemu Użytkownikowi, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu. Konto powiązane jest z Imieniem i nazwiskiem oraz adresem mailowym  podawanym podczas rejestracji użytkownika.
 • Platforma szkoleniowa/serwis – platforma edukacyjna dostępna pod adresem www.emc4b.com.
 • Umowa sprzedaży – umowa zawarta przez – EMC Tomasz Utkowski z klientem serwisu, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

2. Zawarcie umowy sprzedaży

 • Usługobiorca może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem serwisu www.emc4b.com
 • Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Użytkownika Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień.
 • W Formularzu Zamówień usługobiorca wskazuje:
  • Imię i nazwisko uczestnika kursu* (obowiązkowe),
  • Adres E-mail* (obowiązkowe),
  • Numer telefonu (dobrowolne),
  • Dane do faktury (firma) lub adres zamieszkania (osoba prywatna) w celu wystawienia faktury/rachunku.

Wypełniając Formularz, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

 • Po wypełnieniu Formularza Zamówienia zamawiający wybiera przycisk  „Złóż zamówienie i przejdź do płatności”/wyrażenia [Zamów] lub [Zapisz mnie]
  lub [Odbierz swój dostęp] [Zarezerwuj] zgodnie z wybraną przez siebie opcją.
  .
 • Jest możliwe złożenie zamówienia poprzez wysłanie e-maila z zamówieniem na adres: office@emc4b.com
 • Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Zamawiającemu informacji potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na mail podany przez Zamawiającego w trakcie składania zamówienia.

3. Formy zapłaty

W przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego, który wypełnił poprawnie Formularz Zamówień zapłaty za licencję korzystania z kursów można dokonać:

 • Przelewem bezpośrednio na konto bankowe Sprzedawcy (numer konta zostanie przesłane za pośrednictwem e-maila).
  Kupujący w tytule wpłaty podaje nazwę kursu oraz imię i nazwisko uczestnika kursu/numer faktury.
 • Cena podana przy każdym kursie jest ceną netto obowiązującą w trakcie składania zamówienia i jest wiążąca dla Użytkownika i Sprzedawcy. Nie wniesienie wpłaty w terminie, w jakim Operator oczekuje na wpłatę oznacza rezygnację z zakupu i anulowanie zamówienia. 
 • Sprzedawca wystawia faktury VAT.  Faktury dostarczane będą na życzenie Kupującego w formie elektronicznej, na co Kupujący wyraża zgodę.

4. Realizacja umowy sprzedaży

 • Dostęp do platformy szkoleniowej uruchamiany jest po zaksięgowaniu wpłaty. W przypadku płatności za pośrednictwem przelewu, dostęp do platformy szkoleniowej może być uruchomiony na podstawie przesłanego na adres mailowy office@emc4b.com potwierdzenia przelewu w pliku pdf.
 • Użytkownik otrzymuje drogą mailową informacje o sposobie logowania do platformy e-learningowej w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez administratora potwierdzenia uiszczenia opłaty za zamówiony kurs.
 • Dane do rejestracji na platformie Sprzedawca przesyła na adres mailowy podany przez Kupującego w Formularzu Zamówień.
 • Czas dostępu do materiałów ograniczony jest do 90 dni po pierwszym logowaniu przez Użytkownika. Po upływie tego okresu, konto użytkownika jest dezaktywowane (zgodnie z opisem produktu).

5. Korzystanie z udostępnionych materiałów

 • Do korzystania z Platformy szkoleniowej konieczne jest użytkowanie sprzętu komputerowego spełniającego następujące warunki techniczne: komputer z połączeniem do Internetu (min. 512 kb/s), graficzna przeglądarka WWW obsługująca JavaScript (np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) i obsługująca tzw. cookies, zainstalowane oprogramowanie do odczytu plików w formacie PDF (np. Adobe Reader, Foxit Reader)
 • Administrator/Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację komputera Użytkownika.
 • Administrator/Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, gdy Uczestnik nie weźmie udziału w szkoleniu na skutek problemów sprzętowych z komputerem Uczestnika.
 • Korzystanie z zasobów Platformy wymaga uprzedniego zalogowania się za pomocą danych do logowania tj. hasło i login przekazanych przez Administratora/Organizatora.
 • Użytkownik kursu zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim materiałów stanowiących treść szkolenia zarówno w całości, jak i w części bez pisemnej zgody Administratora/Organizatora.
 • Użytkownik kursu zapoznaje się z materiałami szkoleniowymi we własnym zakresie.
 • Użytkownik przystępuje do testów sprawdzających dostępnych na Platformie szkoleniowej (www.emc4b.com/kursyonline) we własnym zakresie.
  Może rozwiązać wszystkie testy sprawdzające po zapoznaniu się z wszystkimi materiałami, lub rozwiązywać je systematycznie po zapoznaniu się z poszczególnymi modułami kursu.
 • W przypadku naruszenia przez Użytkownika dóbr osobistych Administratora/Organizatora  i/lub naruszenia postanowień Regulaminu, Organizator/Administrator podejmie stosowne kroki prawne.
 • Produkty stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawa autorskie do Produktu przysługują Sprzedawcy.
  Sprzedawca poucza Użytkowników i Nabywców, że powielanie i rozpowszechnianie Produkty bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie przysługujących Sprzedawcy praw autorskich, co pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną oraz odpowiedzialność karną naruszyciela zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83). W przypadku naruszenia przez Nabywcę autorskich praw do Produkty przysługujących Sprzedawcy, Sprzedawca, niezależnie od dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania cywilnego, może uniemożliwić Nabywcy dostęp do Produktu.
 • Zaświadczenia o ukończeniu kursu.
 • Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

6. Reklamacje

 • Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Nabywcy Produkty wolny od wad prawnych.
 • W przypadku problemów z logowaniem na platformę e-learningową lub dostępem do zamówionego i opłaconego kursu Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić  Organizatora/Administratora drogą mailową na adres office@emc4b.com
 • Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez EMC Tomasz Utkowski będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od wpłynięcia na adres office@emc4b.com.
 • Organizator/Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody nie wynikłe z jego winy.

7. Odstąpienie od umowy

 • Użytkownik, który nie rozpoczął korzystania z platformy e-learningowej może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia uzyskując 100% zwrot kosztów.
 • Rozpoczynając korzystanie z platformy e-learningowej Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy.
 • Użytkownik może odstąpić od umowy wysyłając e-mail z informacją o woli odstąpienia od umowy na adres office@emc4b.com, gdy nie rozpoczął kursu.

8. Dane osobowe i pliki cookies

 • Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 • Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego  wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy.
 • Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.
 • Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.
 • Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 • Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika lub Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
 • Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika lub Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, marketingowych, w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz śledzenia działań Nabywcy podejmowanych w ramach korzystania z Produktu.
 • Sprzedawca informuje Użytkownika i Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika i Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony lub Produktów przez Użytkownika lub Kupującego może być utrudnione.
 • Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika lub Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego,
  z którego korzysta Użytkownik.

9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 • Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi za pośrednictwem Strony umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 • Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 • Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 • Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

10. Postanowienia końcowe

 • Organizator/ Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie platformy e-learningowej.
 • Organizator/Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu na czas nieokreślony celem jego modernizacji
  lub naprawy.
 • Organizator/ Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny.
 • Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się ze zmianami w regulaminie, jeśli korzysta w jakikolwiek sposób z serwisu.
 • Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, brak takiej akceptacji oznacza, że użytkownik nie powinien korzystać
  z serwisu.