Co należy wziąć pod uwagę, kiedy zastanawiamy się nad wymaganiami dla danego urządzenia wprowadzonego na rynek? Czym jest „paszport produktu”? Na te i inne pytania odpowiada nam Łukasz Kneć, Product Safety & Compliance, z którym od dłużego czasu współpracujemy i doradzamy naszym Klientom.

CZYM JEST OCENA ZGODNOŚCI?

Zgodnie z informacjami znajdującymi się na stronie Komisji Europejskiej to zespół działań podejmowanych przed wprowadzeniem produktu do obrotu przez producenta, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera w celu potwierdzenia, że produkt spełnia wszystkie obejmujące go prawne wymagania. Procedura ta powinna zawierać czynności w zakresie działań projektowo-technicznych, testów, dokumentacji, inspekcji i certyfikacji. Dzięki tym czynnościom możliwe będzie oznaczenie produktu znakiem CE oraz wystawienie deklaracji zgodności, które po- winny zapewnić zaufanie konsumentów, władz publicznych i producentów w zakresie zgodności produktów.

Powyższe stwierdzenie tworzy bardzo szerokie ramy działań, lecz nie daje gotowego przepisu na sukces. Bardzo często producent przed wprowa- dzeniem produktu na rynek staje przed bardzo trudnym zadaniem, jakim jest odnalezienie wymagań prawnych i technicznych, odpowiedniego dobo- ru modułu oceny zgodności, a następnie przeprowadzenia oceny i jej dokumentacja. Dlatego bardzo ważne, moim zdaniem, jest dobre rozeznanie się w wymaganiach już w fazie konceptu, idei czy wczesnego prototypu. Dzięki temu producent może sam stworzyć wymagania techniczne i dokumen- tacyjne dla produktu lub po realnej ocenie swoich kompetencji zatrudnić konsultanta. Należy pamiętać, że w przypadku prac związanych z dostoso- waniem produktu do wymagań, najczęściej występuje prosta zasada „im wcześniej, tym taniej i szybciej”.

Na koniec proponuję kilka pytań, które pomogą producentowi ocenić swoje przygotowanie do procesu zgodności:

  • czy udokumentowałem, jakie własności i parametry będzie miał finalny produkt?
  • czy wiem, jakie wymagania prawne muszę spełnić?
  • czy rozumiem obowiązki spoczywające na mnie oraz konsekwencje w przypadku ich niespełnienia?
  • czy wiem, jakie standardy techniczne i/lub „dobre inżynierskie praktyki” muszę zastosować?
  • czy przeanalizowałem ryzyka, jakie niesie dla użytkownika końcowego oraz otoczenia mój produkt?
  • czy mam plan oraz środki by zrealizować zmiany produktowe, testy, inspekcje i certyfikacje (jeśli takie będą potrzebne)?

 

Łukasz Kneć 
Product Safety & Compliance, EMC for Business

Specjalista ds. oceny  zgodności maszyn oraz urządzeń elektrycznych/elektronicznych na rynki międzynarodowe. Posiada doświadczenie w branży automotive, a także dyrektywą ATEX. Wspieraj inżynierów, kierowników produkcji i produktu na każdym etapie: od fazy idei, rozwoju, prototypu i wdrożenia, kończąc na utrzymaniu w produkcji z uwzględnieniem zmian.