W poniższym wpisie postanowiłem przedstawić rozwinięcie skrótów, które są istotne w pracy, jak również ich tłumaczenie na język polski. Jest dużo literatury, w której zawartość jest prowadzona w języku angielskim. Uważam, że warto by była dostępna również i polska wersja. Dodatkowo zebrałem listę najważniejszych instytucji.

Skróty:

EMC = EMV = KEM = ЭМС

 • AF – [en] Antenna factor, [pl] Współczynnik antenowy – mówi o tym jak energia elektromagnetyczna transformowana jest przez antenę na napięcie (to nie jest zysk)
 • AM – [en] Amplitude modulation, [pl] Modulacja amplitudy
 • BCI – [en] Bulk Current Injection, bulk cable injection, [pl] Duża klamra prądowa do wstrzykiwania zaburzeń w.cz. (czasem stosowane zamiennie CIP)
 • CE – [en] Conducted Emission, [pl] Emisja przewodzona (w technicznym aspekcie) lub CE – [fr]Conformité Européenne, [en] CE Marking, [pl] Oznakowanie CE
 • CI – [en] (CS) – Conducted immunity (susceptibility), [pl] Odporność (podatność) urządzenia na zakłócenia
 • CIP – [en] Current Injection Probe, [pl] Sonda prądowa do wstrzykiwania w.cz. (odporność CS)
 • CW – [en] Continuous wave, [pl] Fala ciągła
 • dBi – [en] Gain of an antenna compared with the hypothetical isotropic antenna, [pl] Zysk anteny w odniesieniu do anteny izotropowej
 • DUT – [en] Device Under test, [pl] Sprzęt poddany testom (inaczej DUT, UUT)
 • EIRP – [en] Equivalent Isotropical Radiated Power, [pl] Zastępcza moc promieniowana izotropowo
 • EFTA – European Free Trade Association (Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland) – Eurpoejskie zrzeszenie wolnego handlu
 • EMC – [en] ElectroMagnetic Compatibility, [pl] Kompatybilność Elektromagnetyczna,
 • EMCD – Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, dyrektywa UE dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej
 • EMI – [en] Electromagnetic [Immunity or Interference], [pl] Zaburzenia elektromagnetyczne
 • EMS – [en] Electromagnetic Susceptibility (immunity), [pl] Wrażliwość elektromagnetyczna, odporność, podatność
 • EMV – [de] ElektroMagnetische Verträglichkeit (żart: Ende Men Verstanden; [[Ende des Menschlichen Verstandes :)]], [pl] Kompatybilność Elektromagnetyczna
 • ESD – [en] Electrostatic discharge, [pl] Wyładowanie elektrostatyczne
 • EUT – [en] Equipment under test, [pl] Sprzęt poddany testom (inaczej DUT, UUT)
 • FAR – [en] Full Anechoic Room, [pl] Komora pełni bezodbiciowa – absorbery na ścianach, suficie i podłodze
 • FM – [en] Frequency modulation, [pl] Modulacja częstotliwości
 • HF – [en] High frequency, [pl] Wysokie częstotliwości (W.CZ.)
 • IP – [en] Interference power, [pl] Moc zaburzeń (metoda MDS)
 • ISM – [en] Industrial, science, medical, [pl] Przemysłowe, naukowe, medyczne
 • ITE – [en] Information technology equipment, [pl] Urządzenie technologii informacyjnej
 • KEM – [pl] Kompatybilność ElektroMagnetyczna
 • LISN – [en] Line impedance stabilization network, [pl] Sieć sztuczna, stabilizacji impedancji linii zasilania
 • LVD – [en] Low Voltage Directive 2014/35/EU, Dyrektywa UE nisko napięciowa (bezpieczeństwo)
 • Market surveillance (products) – Kontrola rynku (produktów) pod kątem spełnienia wymagań formalnych i technicznych
 • OATS – [en] Open area test side, [pl] Otwarty poligon pomiarowy (emisja promieniowana bez komory)
 • OJEU – [en] Official Journal of the European Union, [pl] Dziennik urzędowy Unii Europejskiej
 • PDN – [en] Power distribution network, [pl] Sieć dystrybucji energii
 • PM – [en] Pulse modulation, [pl] Modulacja impulsowa (czasem PM – phase modulation – modulacja fazy)
 • RAPEX – Rapid Alert System (system szybkiego ostrzegania) dla niebezpiecznych produktów niespożywczych. Jeden z elementów dyrektywy dotyczącej bezpieczeństwa produktów (General Product Safety Directive (GPSD)). System RAPEX utworzono dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów. Link do systemu RAPEX
 • RASF – Rapid Alert System for Food and Feed (system szybkiego ostrzegania) – Rejestr informacji na temat środków farmaceutycznych, wyrobów medycznych, pasz oraz żywności – ta ostatnia grupa posiada własny system (RASFF).
 • RE – [en] Radiated emission, [pl] Emisja wypromieniowana
 • REFDOCS Reference Documents issued by the EUANB
 • RF – [en] Radio frequency, [pl] Częstotliwość radiowa
 • RFI (CRFI) – [en] Radio frequency immunity (condacted), [pl] Odporność na zaburzenia radiowe (przewodzone)
 • RI – [en] Radiated immunity, [pl] Odporność na zakłócenia promieniowane (czasem stosowane zamiennie z RS)
 • RS – [en] Radiated susceptibility, [pl] Podatność, odporność na pole promieniowane (czasem stosowane zamienne z RI)
 • SAC – [en] Semi Anechoic Chamber, [pl] komora semi-bezodbiciowa, z przewodzącą podłogą, absorbery na ścianie i suficie
 • SSCG – [en] Spread spectrum clock generation, [pl] Zegarowe rozpraszanie widma
 • SRDOCS ETSI System Reference Documents
 • TEM – [en] Transverse electromagnetic, [pl] Poprzeczne fale elektromagnetyczne (przykład użycia: komora TEM lub GTEM)
 • TGNs Technical Guidance Notes
 • UUT – [en] Equipment Under test, [pl] Sprzęt poddany testom (inaczej DUT, UUT)
 • VD – [en] Voltage disturbances, [pl] Zaburzenie przewodzone (napięciowe)
 • VSWR – [en] Voltage standing wave radio, [pl] Współczynnik fali stojącej
 • XTALK – [en] Crosstalk, [pl] Przesłuch (np. pomiędzy przewodami)
 • ЭМС – [ru] Электромагнитная совместимость (elektromagnitnaya sovmestimost), [pl] Kompatybilność Elektromagnetyczna

Instytucje

Lista będzie co pewien czas uzupełniana. Jeśli masz pytania do różnych zagadnień, napisz do nas, chętnie pomożemy: office@emc4b.com lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Źródła:

 • EMI Troubleshooting Cookbook for Product Designers – Patrick G. André and Kenneth Wyatt
 • Normy, standardy, dyrektywy
 • Strony internetowe organizacji

Autor: Tomek
Inżynier EMC, Konsultant, Trener
 

Współautor wpisu:
Wiktor Marczewski
Praktykant w dziale merytorycznym EMC for Business