OZNAKOWANIE CE

Wcześniej pisałem o Dyrektywach Unijnych (Dyrektywy Unijne). Tutaj kolejny krok, czyli oznakowanie. Jak w prawidłowy sposób oznakować produkt i z czym może wiązać się brak takiego oznakowania. Co to jest oznakowanie CE i czemu służy?

Oznakowanie CE to kluczowy wskaźnik (ale nie dowód) na zgodność produktu z wymaganiami UE i pozwala na swobodny przepływ produktu w ramach krajów EEA i Turcji, niezależnie od tego gdzie zostały wyprodukowne (czy wewnątrz wspólnoty, czy po za nią).

CE – [fr. Conformité Européenne] – oznakowanie, które pokazuje, że produkt spełnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej.

Oznakowanie CE to wizualna konsekwencja całego procesu potwierdzenia, spełnienia odpowiednich wymagań (oceny zgodności produktu, product complience) w szerokim znaczeniu i wskazuje, że producent deklaruje spełnienie wszystkich (dotyczących) wymagań wynikających z wymagań prawnych Unii Europejskiej (wymagań zharmonizowanych).

WAŻNA UWAGA:

Nie wszystkie produkty muszą posiadać oznakowanie CE, które jest konieczne tylko do większości produktów podlegających pod Dyrektywy nowego podejścia. Zakazuje się umieszczania oznakowania dla innych produktów.

Różne rynki – różne wymagania. Oznakowanie CE to rynek Unii Europejskiej.

 • USA
 • Kanada
 • Chiny
 • Australia
 • RPA
 • Brazylia
 • Unia Europejska (UE)

Jak już znasz swój produkt, wiesz jakie ma (lub będzie miał) funkcje i zastosowanie, możesz określić, czy podlega pod Dyrektywy tzw. nowego podejścia. Później określamy bardziej szczegółowo, jakie normy powinniśmy wziąć pod uwagę.

WAŻNE: Oznakowanie CE jest obligatoryjne, jeśli nasze urządzenie podlega pod którąkolwiek z dyrektyw. Jeżeli nie, to nie możemy takiego znaku umieścić.(!)

Urządzenie musi spełniać wymagania określone w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym.
Oznakowanie CE jest umieszczane na produktach, które mają być wprowadzone na rynek EOG (państwa członkowskie UE i określone kraje EFTA: Islandia, Norwegia, Liechtenstein), rynek turecki.
Producent, bez względu na to, czy posiada swoją siedzibę w Unii czy poza nią, jest ostatecznie odpowiedzialny za zgodność wyrobu z unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym i za umieszczanie oznakowania CE. Może również wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela, aby ten wykonał pewne czynności związane oznakowaniem CE w jego imieniu.

ZAPAMIĘTAJ:

Obowiązki producenta:

 • Posiadanie wiedzy o produkcie.
 • Przygotowanie dokumentacji technicznej.
 • Przeprowadzenie procedury oceny zgodności.
 • Sporządzenie deklaracji zgodności WE.
 • Oznakowanie wyrobu CE.
 • Brazylia
 • Przechowywanie dokumentacji technicznej (okres zależy od dyrektywy).

Zapamiętaj, oznakowanie CE:

 • Powinno być widoczne i czytelne (miało odpowiedni kształt i rozmiar) z zachowaniem proporcji.
 • O wysokość przynajmniej 5 mm.
 • Naniesione w sposób trwały (niemożliwe do usunięcia z produktu lub z jego tabliczki znamionowej).

 Ważne są proporcje i odległości.

W przypadku, gdy nie ma takiej możliwości lub gwarancji z uwagi na charakter produktu, załącza się je do opakowania oraz do dokumentów towarzyszących, jeżeli dane prawodawstwo przewiduje takie dokumenty. Formalnie powinno być naniesione dopiero na koniec procesu oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami.

 • Jest obligatoryjne (wtedy, gdy dotyczy).
 • Deklaracja producenta, to akt woli.
 • Potwierdza zgodność z wymaganiami zasadniczymi.
 • Posiada dokumentację techniczną.

Wzór można pobrać z oficjalnej strony komisji europejskiej: Oznakowanie CE_UE.

Niebieski przewodnik

W przewodniuku odnośnie wprowadzania peroduktu na rynk możemy przeczytać:

 • Oznakowanie CE wskazuje na spełenienie przez produkt wymagań prawnych UE odpowiednich dla produktu (ang. The CE marking indicates the conformity of the product with the Union legislation applying to the product and providing for CE marking.)
 • Oznakowanie CE jest naniesione na produkt, który wprowadzamy na rynek EEA i Turcji, niezależnie czy został wyprodukowany w tych krajach, czy po za nimi. (ang.: The CE marking is affixed on products that will be placed on the EEA and Turkish market, whether they are manufactured in the EEA, in Turkey or in another country.)

The Blue Guide on the implementation of EU products rules 2016 – (2016/C 272/01)

Tomek
Inżynier EMC, Konsultant, Trener